گاهی اوقات به یه سری از آدما برخورد می کنم که با همه چی مخالف هستن. برای مثال وقتی رو کشتی بودم، یکی از همین اشخاص داشت در مورد سختی کار به روی کشتی صحبت می کرد. تا اون لحظه که ایشون مشغول حرف زدن بودن، کار روی کشتی مثل جهنمی بی پایان بود. بعد از چند دقیقه، من برای شرکت در صحبت و تایید حرف اون شخص شروع به گفتن از سختی های کار کردم اما همون شخص به طرز عجیبی با حرفاهایی که چند دقیقه پیش زده بود مخالفت کرد. یه مخالفت همه جانبه و تند جوری که من مجبور شدم عذر خواهی کنم.